photo

“NEW YORK a CADAQUÉS” és un projecte començat el 2005 de fotografia abstracta que compara un edifici en obres de Cadaqués amb la ciutat de Nova York, a la recerca de l'essència minimalista de la gran ciutat, que és plasmada en blocs de formigó i ferros armats, la matèria prima de les ciutats actuals, és en definitiva un acostament abstracte, una analogia visual entre els dos indrets, ambdós importants i diferents però alhora perfectament complementaris. A CADAQUÉS s’hi troba la serenitat i el relax, un lloc màgic on un acostuma a gaudir agradablement del pas del temps, on els dies s’ajunten als mesos i als anys. La grandesa de Cadaqués prové de la seva serenitat i qualitat de vida, del saber gaudir dels petits moments i de la bellesa que l’envolta. La grandesa de NEW YORK és ser la ciutat que mai descansa ,el punt neuràlgic de la modernitat i economia mundial, el referent cultural per exel.lència.Les fotos fotos de Cadaqués (BN) són fetes el 2005 i les fotos de New York (color) el 2007. NOTA: és interessant veure que primer es van fer les fotos de Cadaqués ja pensant que era NY i després es va anar a NY a buscar el paralelisme. Exposada a 2008 Proa Espais (Barcelona), 2009 Centre Cultural la Mercè (Girona), 2010 Societat l'Amistat casino (Cadaqués) i Amorós Photo gallery (Cadaqués).

" NEW YORK in CADAQUÉS " it is a project begun 2005 of abstract photography that compares a building in Cadaqués's works with the city of New York, in search of the minimalist essence of the great city, which is formed in blocks of concrete and armed irons, the raw material of the current cities, it is definitely through an abstract approximation, a visual analogy between both places, important and different both but simultaneously perfectly complementary. In CADAQUÉS one finds the serenity and the relaxation, a magic place where one is accustomed to enjoy agreeably the passage of time, where the days join a months and a years. Cadaqués's greatness comes from its serenity and quality of life, of to be able to enjoy the small moments and of the beauty that surrounds it. The greatness of NEW YORK is to be the city that never rests, the neuralgic point of the modernity and world economy, the cultural modal for exelence.Photos from Cadaqués (B&W) were taken in 2005 and photos of New York in 2007.NOTE that photos from cadaqués were taken first, seein in abstraction the ciyu of New york, then I flew to NY looking for paralelism.Shown in 2008 in Proa espais (Barcelona) , 2009 Centre Cultural la mercè (Girona), 2010 Societat l'Amistat , casino ( Cadaqués) & Amorós Photo gallery (Cadaqués)

“NEW YORK en CADAQUÉS” es un proyecto empezado el 2005 de fotografía abstracta que compara un edificio en obras de Cadaqués con la ciudad de Nueva York, en busca de la esencia minimalista de la gran ciudad, que es plasmada en bloques de hormigón y hierros armados, la materia prima de las ciudades actuales, es en definitiva un acercamiento abstracto, una analogía visual entre los dos lugares, ambos importantes y diferentes pero a la vez perfectamente complementarios. En CADAQUÉS se encuentra la serenidad y el relax, un lugar mágico donde uno acostumbra a disfrutar agradablemente del paso del tiempo, donde los días se juntan a los meses y a los años. La grandeza de Cadaqués proviene de su serenidad y calidad de vida, del saber disfrutar de los pequeños momentos y de la belleza que lo rodea. La grandeza de NEW YORK es ser la ciudad que nunca descansa ,el punto neurálgico de la modernidad y economía mundial, el referente cultural por exelencia.Las fotos fotos de Cadaqués (BN) fueron tomadas el 2005 y las fotos de New York (color) el 2007.NOTA: las fotos de Cadaqués fueron hechas primero, ya imaginando que esos bloques de hormigón eran new York, más tarde viajé a New York en busca del paralelismo. Expuesta el 2008 en Proa Espais (Barcelona), 2009 Centre Cultural la Mercè (Girona), 2010 Societat l'Amistat casino (Cadaqués) y Amorós Photo Gallery (Cadaqués).

 

photo

Skycraper #01/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap

 

photo

5th avenue #23/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap

 

photo

f-train #17/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap

 

photo

V subway #14/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap

 

photo

Times Square #27/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap

 

photo

black america #33/40

Sèrie "New York a Cadaqués" Amorós 2008, 70x100cm Limited Edition 12+2ap