Normalment els nostres fills reprodueixen el que veuen a casa, estem acostumats a veure la violència, les guerres i la destrucció massiva a les notícies de televisió, però no ens adonem que aquests nens estan "acostumant" a veure aquesta coses terribles. Per aquesta raó potser no és estrany veure als nostres fills jugant a "jocs de guerra", recollint els seus peluixos del camp de batalla com ferits de guerra i portant-los a la infermeria per curarlos. Els nens no haurien jugar a aquests jocs, els peluixos no estan fets per a ser curats, els nens no han de viure una guerra, ni han de veure com moren els seus pares o les seves llars són destruides ... però aquesta és la crua realitat, l'"altra" realitat. "War games" és una reflexió sobre la nostra societat, ridículament segura tombats al sofà del menjador mirar la tv, mentre que en l'altra part del planeta hi ha guerres reals, nens que ploren als seus pares, mares que veuen els seus fills morir, cases destruides ... Si us plau, qu ens esàˆ passant? Hi ha alguna manera de detenir-ho?! No més guerres si us plau!

A veces nuestros hijos reproducen lo que ven en casa, estamos acostumbrados a ver la violencia, las guerras y la destrucción masiva en las noticias de televisión, pero no nos damos cuenta de que estos niños están "acostumbrando" a ver esta cosas terribles. Por esta razón quizàs no es extraño ver a nuestros hijos jugando "juegos de guerra", recogiendo sus peluches del campo de batalla como heridos de guerra y llev‡ndolos a la enfermer’a para curarlos.Los ni–os no deberian jugar a este juego, los peluches no est‡n hechas para ser curados , los niños no deben vivir una guerra, ni deben ver como mueren sus padres o sus hogares son destruidos ... pero esta es la cruda realidad, la "otra" realidad. "War games" es una reflexión sobre nuestra sociedad, ridículamente seguros tumbados en el sofà del comedor viendo la tele, mientras que en la otra parte del planeta hay guerras reales, niños que lloran a sus padres, madres que ven a sus hijos morir, casas destruidas ... Por favor, qué nos està pasando? Pero por favor,hay alguna manera de detenerlo?! No más guerras por favor!

Sometimes our children reproduce what they see at home,we are used to see violence, wars and mass destruction at TV news but we donÕt realize that this children are "getting used" to see this terrible things. For this reazon perhaps is not strange to see our children playing war games, collecting his cuddly toys from the field of battle as war wounded and carried to the infirmary to cure them.Children should not play this, cuddly toys are not made to be cured, children should not live a war, nor should they watch as their parents die or their homes are destroyed... but this is the stark reality, the "other" reality. "War games" is a reflection on our society, ridiculously "safe" laying on our couch in the dining room watching TV,while in the other part of the planet there are real wars, children who loose their parents, women who see their children dieing, destroyed homes... But please, what's happening to us? Please is there any chance to stop it?! No more wars please!